آب شیرین کن های ترکیبی

امروزه ترک?ب آب ش?ر?ن کن هاي حرارت? و مکان?ک? خصوصا در س?ستمهاي تول?د همزمان توان و حرارت بس?ار مورد توجه قرار گرفته است.

آب ش?ر?نکن ترک?ب? MSF_RO
ا?ن س?ستم از ترک?ب آب ش?ر?ن کن MSF با ROساخته شدهاست. ا?ن ترک?ب باعث م?شود که آب ش?ر?نکن RO با TDS نسب? ب?شتري کار م?کند لذا تعو?ض ممبران آن د?رتر اتفاق م?افتد. چنانچه از ا?ن طر?ق عمر مف?د ممبران از3 به 5 سال افزا?ش پ?داکند هز?نه تعو?ض ممبران حدود%40 کاهش م??ابد. و?ژگ? اصل? ا?ن ش?ر?ن کنها انعطاف پذ?ري در عملکرد، مصرف انرژي مخصوص کمتر، هز?نه احداث کمتر و کوپل?نگ بهتر با ن?روگاههاي حرارت? جهت تول?د همزنان توان و آب ش?ر?ن م?باشد. آب شيرين کن دريايي
آب شور در ابتداي ورود به س?ستم به دو قسمت تقس?م م?شود. سهم? وارد RO و ما بق? وارد MSF م?شود. محصول به دست آمده از MSF داراي خلوص ب?شتري TDS) ب?شتر) است. ا?ن دو محصول طوري با هم ترک?ب م?شوندکه آب ش?ر?ن نها?? داراي TDS کمتر از500 باشد. (استاندارد سازمان جهان? س?مت (W.H.O

آب ش?ر?نکن ترک?ب?NF-MSF
?ک روش مناسب د?گر براي پ?ش تصف?ه آب در?ا استفاده از نانو ف?لترها (NF) است. مزا?اي ا?ن روش کاهش و خارج کردن سخت?هاي ?ون? Ca2+،Mg2+،-So4 2 و-Hco3 از آب تغذ?ه است که رسوبزدگ? درسطوح انتقال حرارت آب ش?ر?نکن را کاهش م?دهد. ا?ن موضوع باعث م?شود که ماکز?مم دماي آب شور در آب ش?ر?ن کنهاي حرارت? وبه تبع آن نسبت عملکرد افزا?ش ?ابد. آب در?ا پس ازتصف?ه وارد NF م?شود. درآنجا پس ازدفع بس?اري ازسخت?ها ?ون? وارد آب ش?ر?ن کن حرارت? MSF م?گردد. نتا?ج نشان م?دهد که با ا?ن روش م?توان ماکز?مم دماي آب شور را به 130درجه افزا?ش داد و زمان مورد ن?از جهت رسوب زدا?? از سطوح انتقال حرارت آب ش?ر?ن کن به 1200 ساعت افزا?ش م??ابد.