ارزیابی صحت و عملکرد ممبرین‌های نمک‌زدا

در واحد تأسیسات آب شهر (North City ،NCWRP) ، واقع در سن‌دیگو ، امریکا ، روش‌های نشان دادن صحت ممبرین‌های اسمز معکوس مختلف ، معمولاً در طی آزمایش پایلوت ارزیابی می‌گردد . هدف اصلی این آزمایش ، تعیین روش‌های نمایش دادن مستقیم و غیر مستقیم متداول و موجود جهت اندازه‌گیری صحت و اعتبار ممبرین‌های اسمز معکوس در طی عمل بازیابی پساب می‌باشد . روش‌های مخصوصی شامل آزمایش نگهداری خلأ ، بررسی هدایت الکتریکی ، نشان دادن درون خطی هداین الکتریکی / سولفات و آزمایش محلول رنگی است . به‌علاوه ، این برنامه‌ی آزمایشی جهت تعیین درستی ممبرین‌های نسل جدید اسمز معکوس ، پیشنهاد شده جهت موارد استفاده‌ی مجدد از آب ، طراحی گردیده است . تهیه‌کنندگان چنین ممبرین‌های خاصی که در این تحقیق شرکت داده شده‌اند عبارتند از Hydranautics , Saehan , Koch و Toray. این ارزیابی در سه مرحله‌ی مجزا انجام گردید . مرحله اول آزمایش در طی ماه های آگوست تا آپریل سال 2005 انجام شد . در طی این دوره‌ آزمایشی ، درستی ممبرین‌های اسمز معکوس مربوط به هر تهیه‌کننده‌ شرکت داده شده ، با استفاده از روش‌های مختلف آزمایشی ، در طی بهره‌برداری جهت پساب درجه سه مربوط به NCWRP، بررسی گردید . مرحله اول آزمایش پایلوت با استفاده از سیستم‌های اسمز معکوس یک مرحله‌ای ، که با مقدار بازیافت 50٪ جهت آب خوراک مورد بهره‌برداری قرار گرفته بودند ، انجام پذیرفت . نتایج حاصل از مرحله‌اول ، نشان داد که هر روش آزمایشی به‌خوبی با مقدار دفع ویروس بستگی دارد ، امّا با حساسیت و سهولت اجرای مختلف . ‌علاوه‌براین ، اندازه‌ی مقدار دفع ویروس مشاهده شده حاصل از عمل ممبرین‌ها ، با عوض شدن تهیه‌کنندگان تغییر کرد . هدف از مرحله‌‌ی دوم آزمایش ، که در حال انجام است ، ارزیابی تأثیر مرحله‌ای حساسیت هر روش کامل نمایش دهنده‌ آزمایشی در طی مرحله‌ی اول است . بنابراین ، ممبرین اسمز معکوس ، که در طی مرحله‌ی اول آزمایش ، بیش‌ترین مقدار دفع را نشان داده است ، در سیستمی دو مرحله‌ای با مقدار بازیافت 75٪ جهت آب خوراک ، مورد بهره‌برداری قرار گرفت . بالاخره در طی مرحله سوم ، حساسیت روش‌های انتخابی نمایش دهنده جهت نظارت جامع ، ارزیابی می‌شود.