انواع روش های جوشکاری

جوشکاري يکي از فر آيند هاي بسيار پر کاربرد اتصال دائمي قطعات در صنعت است . از انواع روش هاي جوشکاري مي توان جوشکاري زير آب ، ترميت ، ليزر ، آلتراسونيک ، گاز و ... را نام برد .
در اين مقاله روش هاي مختلف جوشکاري به صورت اجمالي توضيح داده خواهد شد(دستگاه جوش پلي اتيلن)
انواع روش هاي جوشکاري :

• جوشکاري با قوس الکترونيک
• جوشکاري با شعله يا گاز
• جوشکاري با ليزر
• جوشکاري با پرتو الکتروني
• جوشکاري اصطکاکي
• جوشکاري انفجاري
• جوشکاري فرا صوتي
• جوشکاري مقاومتي
• جوشکاري زير آب

جوش كاري قوسي arc welding
در اين روش جوش كاري منبع حرارتي براي ذوب كردن بوسطه قوس الكتريكي كه بين دو قطعه و كار و الكترود يا ما بين دو الكترود برقرار مي شود تأمين مي گردد كه در نتيجه درجه حرارتي بالاتر از F 7000 درجه را به وجود مي آورد اصول مدار مدار جوش كاري در شكل بالا نشان داده شده است.

منبع انرژي جريان مستقيم DC يا متناوب AC است اگر قطعه كار به قطب مثبت متصل شده باشد و الكترود به قطب منفي درآن صورت داراي پلاريته مستقيم است Straight polarity هنگامي كه الكترود به قطب مثبت وصل شده و قطعه كار به قطب منفي در آن صورت پلاريته معكوس است.Reversed Pplarity
جنس الكترود به كار برده شده فلز است كه در اثر حرارت قوس الكتريكي ذوب مي گردد بنابراين الكترود ماده مصرفي بوده و كار فيلتر را انجام مي دهد تا در اثر ذوب شدن سوراخ شكاف محل اتصال را پر كند. با ذوب شدن الكترود طول مسير قوس تغيير كرده و در نتيجه مقاومت الكتريكي تغيير خواهد كرد كه لازم است الكترود

جوش كاري قوس با الكترود روپوش دار shielded metal-arc welding
در حقيقت با پيدا شدن اين نوع الكترود ها و بهبودي كه در آنها به وجود آمد جوش كاري را به طور در صنعت كار برد يافت. اين نوع الكترو د ها داراي مفتول فلزي با قطر هاي متفاوت حدود 16/16 تا 8/3 كه روي آن به وسيله مواد شيميايي پوشش داده شده، مزاياي استفاده از الكترود روپوش دار به شرح زير است:
در طول عمل جوشكاري اتمسفر محل ذوب را پوشش مي دهد.
سبب پايداري قوس الكتريكي مي شود.
عمل فلاكس را انجام مي دهد(Flux) و ناخالصي هاي موجود در مذاب جوش را جمع آوري مي كند.
مجموع ناخالصي ها در سر باره جمع و منجمد ميگردد كه سبب مي شود حوضچه مذاب به آهستگي خنك شود و در عين حال از اگيداسيون اين منطقه نيز جلوگيري مي شود
از پاشيده شدن و پخش شدن مذاب جلوگيري ميكند و ته نشين شدن Deposition را بهبودي مي بخشد.
عناصر آلياژي را اضافه ميكند