تاریخ آلمان

تاريخ آلمان را مي‌توان به چندين بخش عمده براساس رويدادهاي واقع شده، تقسيم کرد. ژرمن‌ها در دوران باستان آميزه ناهمگوني از قبايل بودند که اروپا را در محدوده ميان رودخانه‌هاي راين و ويستولا و ميان رود دانوب و درياي شمال و درياي بالتيک اشغال مي‌کردند. روميان براي شناسايي اين اقوام صفت گرمانوس را به کار مي‌بردند. با تصرف سرزمين گل (?? قبل از ميلاد) در غرب اروپا توسط ژوليوس سزار امپراتور وقت روم، جنگ‌هاي ميان ژرمن‌ها و روميان در کرانه‌هاي رود راين براي اولين بار به وقوع پيوست. اين جنگ‌ها در آغاز با پيروزي نيروهاي رومي همراه بود ولي نيروهاي رومي هرگز درصدد اشغال دايمي مناطق آنسوي رود راين برنيامدند و اين رودخانه همواره از سوي روميان به عنوان مرز ايده‌آل امپراتوري روم و ژرمن‌ها شناخته مي‌شد. زبان آلماني


گستره? امپراتوري روم مقدس در سال ????. هلند به رنگ روشن‌تر نشان داده شده زيرا در آن سال تنها اسماً بخشي از اين امپراتوري بود.
فرانک‌ها ديگر ژرمن‌هايي بودند که از گرمانيا به سوي غرب روانه شدند. فرانک‌ها با شکاندن روميان، در سرزمين گل، حکومت اشان را پايه نهادند، به مسيحيت گرويدند و اين سرزمين را پايگاه تاخت و تازهاي پسين شان به سرزمين‌هاي خاوري و دل امپراتوري روم کردند. در شمال نيز فرانک‌ها، ديگر قبايل ژرمن را فرمانبردار خود کردند و رفته رفته امپراتوري برزگي را به هم آوردند که مهار همه? اروپاي باختري مگر شبه جزيره ايبري را در دست داشت. اوج اقتدار امپراتوري فرانک در روزگار شارلماني بود. او توانست شمال ايتاليا، از جمله رم را به قلمرو اش بيفزايد. پس از ورود اش به رم، پاپ او را امپراتور روم لقب داد. پس از شارلمان بنا بر سنت ژرمنان، قلمرو اش ميان پسران اش بخش شد. سرانجام با تجزيه شدن امپراتوري شارلماني، در نواحي شرقي قلمرو آن، امپراتوري قرون وسطايي آلمان شکل گرفت.[??]

پس از آن دروان پادشاهي مقدس روم بود که در زمان پادشاهي اوتوي اول معروف به اوتوي کبير، که از سال ??? ميلادي آغاز شد؛ با تأسيس امپراتوري جديدي، بر وحدت آلمان‌ها افزوده گشت؛ و آلمان به صورت يکي از مطرح‌ترين قدرت‌هاي اروپايي درآمد.[??]اختلافات امپراتوري آلمان با مقام پاپ که از زمان هنري سوم و هنري چهارم بروز کرده بود، منجر به قطع روابط با پاپ در زمان پادشاهي شارل چهارم شد. همزمان اصلاحات مذهبي مارتين لوتر، مذهب پروتستان را به وجود آورد و اتحاديه پروتستان‌ها به سال ???? تشکيل شد.[??]جنگ‌هاي ?? ساله که سراسر اروپا را فراگرفت(???? تا ????) موجب شد در داخل سرزمين آلمان دو دولت نيرومند اتريش و پروس به وجود آمد.