جنبه های تاریخی و اجتماعی پیدایش فضاهای نمایشگاهی

اصلي ترين نقش فضاي نمايشگاهي اين بود که آخرين دستاوردهاي تکنولوژيک در زمينه ي نوع مواد مصالح مصنوعات ومحصولات وتجهيزات صنعتي که در نتيجه پيشرفت تکنولوژي در هر دوره به دست آمده است را براي تجارت واستفاده در اختيار بازار قراردهد.از اين منظر طراحي وساخت يک فضاي نمايشگاهي به عنوان اولين فرصت برا يتجلي بخشي به توان تکنولوژيک مطرح ميشود.ومکاني براي بازتاب امکانات وتوان تکنولوژيک در توليد مواد ومصالح وشيوه هاي ساخت در خود اين فضاها شکل ميگيرد.اين فرآيند کالبدي را فراهم ميکند که مناسب ودر خور يافته هاي تکنولوژيک در ساير رشته هاي علمي وصنعتي باشد وآرمانشهر انسان تکنيک محور را متجلي سازد. غرفه سازي
? اهداف عمده در طراحي و ساخت فضاهاي نمايشگاهي:
اهداف عمده وپايه اي در طراحي فضاهاي نمايشگاهي راميتوان به صورت زير بيان کرد.نوآوري در مواد ومصالح ساخت -کاهش ماده ي ساختماني وافزايش فضا با شيوه هاي مدرن وخلق آينده.اين فضاها همواره مبتني بر نوآوري هستند.توليد وارائه مواد ومصالح ساختماني ارائه ي طراحي وشيوه ها وتکنيک ها ي ساختماني خلق فرم هاي جديد معماري (که خود تابعي از امکانات تکنولوزيک)ونيز بهره برداري اقتصادي از فضا که از اهداف اصلي عملکردي اين فضاست مواردي از اين گونه نوآوري ها قلمداد ميشوند.