حمایت از یادگیری زبان آلمانی

در حال حاضرسياست خارجي آلمان در حوزه فرهنگي در جهت دگرگوني وضعيت يادگيري زبان آلماني تلاش ميکند. در کنار حمايت از موسسه زبان گوته در نقاط مختلف جهان و مدارس آلماني خارج کشور، اکنون قابل دسترس کردن زبان آلماني در اينترنت از ابتکارهاي وزارت خارجه آلمان است.
خانم سميونووا ميگويد:«اينترنت کمک بسيار بزرگي براي يادگيري زبان آلماني در خارج کشور بوده است. ولي آيا اينترنت مي تواند جاي گفتگوي رو در رو را بگيرد؟» او که به اين امر باور ندارد ميگويد: «در يادگيري زبان، معلم نقش بسيار مهمي را ايفا مي کند.» همچنين براي خانم سميونووا تماس مستقيم با شاگردان امري مهم است. او همچنين مي گويد: « کار من از نظر من، کاري مددکارانه واجتماعي است. من اميدوارم که کلاس هاي من براي دانش آموزانم مفيد واقع شوند.»

آلماني با ابعاد فرهنگي
آلماني با ابعاد فرهنگي از علوم علوم فرهنگي کاربردي است که از يک سو به تحقيق در باره علم زبان، ادبيات و فرهنگ آلماني واز سوي ديگر روش هاي تدريس اين علوم با در نظر گرفتن فرهنگ هاي مختلف، مي پردازد. اين رشته از سال ????دردانشگاه گوتينگن تاسيس شده است و به بخش مرکزي زبان شناسي آلماني اين دانشگاه تعلق دارد.