دوری از پیغام یافت نشد در طراحی پورتال ، طراحی سایت

رای شما هم اتفاق افتاده که قصد ورود به سایت پورتالی را داشته اید و با پیغام یافت نشد مواجه شده اید این به این معنی است که آدرس سایت پورتال درخواستی شما موجود نمی باشد این شبیه به این است که پس از کندوکاو بسیار و گذشتن از خیابان های شلوغ به مانی برسید و با درب بسته روبروشوید

زمانیکه مشتری شما با این پیغام مواجه میشود این تصور در ذهن او شکل میگیرد که سایت پورتال شما فعال نمیباشد زمانی که طراحی سایت طراحی پورتال انجام میدهید باید اطمینان داشته باشید که تمامی صفحات شما در جستجو ها یافت شود و دقیق کارکند

طراحی سایت و طراحی پورتال باید به نحوی باشد که تمام ساعات روز در دسترس باشد تا هر زمان کاربر بر روی لینک سایت پورتال شما کلیک کرد با خطا مواجه نشود و تصور نکند سایت پورتال شما خراب است یا وجود ندارد این تصور باعث میشود به سایت پورتال شما اعتماد نکند و از سایت پورتال شما خرید ننماید

ممکن است url سایت پورتال خود را زمان طراحی سایت طراحی پورتال بازنویسی کنید و یا جهت بهینه سازی سایت پورتال از کلمات کلیدی در url استفاده کرده باشید که باعث میشود لینک های بهکار رفته در طراحی سایت طراحی پورتال به درستی کار نکند