رسوبات دریاچه‌ای

رسوبات درياچه‌اي منشا متفاوتي دارد که عمده‌ترين آنها سه گروه آواري ، شيميايي ، و بيولوژيکي طبقه‌بندي مي‌شود. مهمترين رسوبات درياچه‌اي عبارتند از :
رسوبات درياچه‌اي (Limnic Sediment) رسوبات درياچه‌اي منشا متفاوتي دارد که عمده‌ترين آنها سه گروه آواري ، شيميايي ، و بيولوژيکي طبقه‌بندي مي‌شود. مهمترين رسوبات درياچه‌اي عبارتند از :
رسوبات کلاستيک درياچه‌اي
اين نوع رسوبات که شامل قطعه سنگ‌ها ، شن ، ماسه و رس مي‌باشند به طور دائم از طريق رودخانه‌ها وارد درياچه‌ها شده و ته نشست مي‌گردند. قسمت اعظم مواد آواري وارد شده بوسيله رودخانه در مصب آنها ته نشين مي‌شود و فقط مواد رسي که دانه ريزترند در فاصله دورتر و در نقاط عميق‌تر درياچه‌ها رسوب مي‌کنند. رسوباتي که در مصب رودخانه‌ها ته نشين مي‌شوند باعث تشکيل دلتا مي‌گردند. آنتي اسکالانت

رسوبات آهکي درياچه‌اي
رسوبات آهکي درياچه‌ها داراي اهميت چنداني نيستند و در اثر جمع شدن پوسته آهکي صدف‌ها ، جلبک‌هاي آهکي و ساير موجودات که داراي پوسته آهکي مي‌باشند تشکيل مي‌شود. اين رسوبات همچنين در اثر ته‌نشين شدن کربنات کلسيم موجود در آب درياچه‌ها نيز بوجود مي‌آيند. رسوبات آهکي که در نزديکي ساحل تشکيل مي‌شوند گل آهکيکربنات کلسيم (Mud cul careous) ناميده مي‌شوند. ضخامت آهک‌ها ممکن است تا چندين متر هم برسد که در حدود 90 تا 95% حاوي مي‌باشد. در نواحي نيمه‌خشک قسمت عمده رسوبات عميق درياچه را کربنات کلسيم تشکيل مي‌دهد که به صورت طبقات ضخيم آهک ااوليتيک ديده مي‌شود.

رسوبات آهن‌دار درياچه‌اي
در برخي مناطق که مقدار زيادي آهن به درياچه‌ها حمل مي‌گردد، آهن حمل شده در درياچه‌ها رسوب کرده و تشکيل کاني‌هاي آهن‌دار را مي‌دهد.
رسوبات آلي درياچه‌اي
گياهان و جانوراني که در درياچه‌ها زندگي مي‌کنند رسوبات قابل توجهي را تشکيل مي‌دهند. به طور کلي براي تشکيل اين نوع رسوبات در نوع درياچه لازم است. اول آنهايي که از نظر مواد غذايي فقير هستند، لذا موجودات کمي‌در اين نوع درياچه‌ها زندگي مي‌کنند. دوم درياچه‌هايي که به علت وجود مواد غذايي کافي مثل فسفر و نيتروژن به مقدار زيادي واجد پلانکتونها و دياتوم‌ها مي‌باشند. در کف اين درياچه‌ها نوعي لجن قهوه‌اي و يا تيره جمع مي‌شود که منشا گياهي و يا جانوري دارد. گاهي اوقات اين لجن همراه با مواد رسي نيز مي‌باشد. به اين لجن Sapropel (ساپروپل) مي‌گويند.
منبع: رسوب