شناسايي عوامل موثر بر موفقيت نمايشگاه هاي تخصصي بين المللي

نمايشگاههاي بين المللي بعنوان يكي از مجاري و كانالهاي معرفي كالاهاي توليد شده و انتقال تكنولوژي در دنيا مي تواند نقش بسيار موثري را در فرآيند توسعه صادرات غيرنفتي داشته باشد. هدف اصلي اين مقاله ،شناسايي عوامل موثر بر موفقيت نمايشگاههاي تخصصي بين المللي (صادراتي)و اولويت بندي آنها مي باشد، ابتدا با توجه به تحقيقات نظري و با جمع آوري نظرات خبرگان، انديشمندان و صاحب نظران امر نمايشگاهي و از طريق پرسشنامه خبره، متغيرها و عوامل موثر بر موفقيت نمايشگاه ها شناسايي گرديد و سپس با توزيع 300 عدد پرسشنامه اصلي در جامعه آماري و جمع آوري آن و استفاده از روش تحليل عاملي و بهره گيري از نرم افزار SPSS به شناسايي عوامل موثر بر موفقيت نمايشگاههاي بين المللي پرداخته شد و با توجه به ارزش ويژه بدست آمده از فرآيند استخراج و تجزيه و تحليل آن به چهار عامل ذيل با اولويت اول تا چهارم دست پيدا كرده ايم. غرفه سازي نمايشگاهي
1- توجه به مديريت و هدايت عملكردي نيروها و تبليغات حرفه اي و تخصصي
2- شفاف سازي براي مشاركت كنندگان و لزوم نظام حمايتي و رعايت اصول بازرگاني و نمايش كالا
3- توجه به شرايط حاكم بر جامعه و همكاري و مشاركت همه عوامل درگير نمايشگاه
4- توجه به زمان و فضاي برگزاري نمايشگاه
مقدمه
دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و توسعه همه جانبه، نيازمند پيروي از الگوهاي مناسب توسعه اقتصادي مي باشد. تجربه كشورها، علي الخصوص شرق آسيا، بيانگر اين موضوع است كه اين كشورها از الگوي توسعه صادرات به نحو درست بهره برداري كرده اند تا به رشد اقتصادي بالا و پايدار دست يافته‎اند.
در كشور ايران براي رهايي از وابستگي به نفت ، سياست جايگزيني صادرات غيرنفتي جهت تامين ارز مورد نياز كشور يعني صنايع داخلي را تشويق به توليد كالاهاي وارداتي و صدور كالاها به ديگركشورها ، بيش از هر زمان ديگري مورد توجه قرار گرفته است. در اين زمينه هر آنچه كه بتواند به توسعه صادرات غيرنفتي كمك كند مي‎‎بايست مدنظر سياستگذاران، برنامه‎ريزان و فعالان اقتصادي قرار گيرد. يكي از ابزارهاي مهم براي رونق بخشيدن به صادرات و انجام فعاليت موثر در تبليغات و بازاريابي كالاها و خدمات، نمايشگاهها مي‎باشند. با توجه به نظرات كارشناسان اقتصادي و بازرگاني از موثرترين نمايشگاهها در توسعه صادرات غيرنفتي، برگزاري نمايشگاههاي تخصصي (صادراتي) بين المللي است . در اين مقاله ابتدا تعريف ، دسته بندي انواع نمايشگاهها ، و تشريح مختصري عوامل موثر بر موفقيت نمايشگاهها ، ارائه شده ، و پس از بررسي روش شناسي پزوهش ، در نهايت به بحث و تفسير نتايج پرداخته شده است .كه اين تحقيق به بررسي عوامل موثر بر موفقيت آن مي‎پردازد.