ماده ضد رسوب ممبران

بخاطر وجود نمک هاي محل شده در آب ورودي به دستگاه هاي تصفيه آب به سبک اسمز معکوس و آب شيرين کن وبه وجود آوردن گرفتگي و رسوب در روزنه هاي ميکروني پلي آميد ممبرين هاي اسمز معکوس ،, و اصطلاحا پديده scalingايجاد مي شود. از آن دست موادي که بر پوسته پلي آميد ( ممبرين) رسوب ايجاد مي کند، بايد به کربنات کلسيم (CaCO?)، سولفات کلسيم (CaSO?)، سولفات باريم (BaSO?)، و سولفات استرونيوم (SrSO?) توجه نمود. رسوبات سيليکا (SiO?) و فلورايد کلسيم (CaF) کمتر رايج هستند هستند اما دردسر ساز هستند. براي ممانعت اين نمک هاي حل شده بر روي ممبرين به آب وارده به سيستم RO آنتي اسکالانت Antiscalant اضافه مي شود

عيوب به کارگيري از آنتي اسکالانت بي کيفيت باعث کم شدن گنجايش توليد ،زياد شدن ممقدار نمک هاي حل شده در آب توليد TDS خروجي توليد، بالا رفتن فشار بر پمپ هاي طبقاتي و کم شدن طول عمر پمپ و افزايش برق مصرف شده به دليل افزايش مقدار آمپر ، کثرت در شستن مميران نشات گرفته از مسدود شدن و در اخر کم شدن طول عمر در ممبران ها و عوض شدن زود هنگام آن مي شود