مشاركت در نمايشگاه

برگزاري يك نمايشگاه موفق به عوامل مختلف منجمله برگزار كنندگان و مجريان ، غرفه داران ، و مشاركت كنندگان و بازديد كنندگان بستگي دارد و نيازمند برنامه ريزي مناسب، امكانات لازم ، بانك هاي اطلاعاتي ، استفاده از مديريت تخصصي در نمايشگاه و هم چنين اطلاع رساني مناسب، نيروهاي متخصص و آگاه فضاي متناسب با ارائه كالا و محصولات ميباشد. در نمايشگاه امكان ارزيابي و مقايسه ميان محصولات عرضه شده دريك مكان فراهم ميگردد و توليد كنندگان با سلايق و نيازهاي مصرف كنندگان آشنا ميشوند و مكاني جهت رقابت سالم فراهم ميايد. بازديد كنندگان از اخرين دستاوردها و قيمت ها مطلع ميشوتد و شركتها ميتوانند رقباي خود را شناسايي كنند مشتريان خود را حفظ كنند و... يا از تكنولوژيهاي جديد بهرمند شوند. غرفه سازی نمایشگاهی
از جمله محورهاي اساسي در توسعه كمي و كيفي نمايشگاه ميتوان به موارد ي چون توسعه و تقويت سايتهاي نمايشگاهي و ايجاد زير ساختهاي لازم مطابق با استانداردهاي جهاني، افزايش مهارت هاي مديريتي در امور نمايشگاهي ، استفاده از مجريان توانمند،توسعه ارتباطات با مراكز معتبر نمايشگاهي بين المللي ،افزايش مشاركت كنندگان و بازديد كنندگان، ،برگزاري برنامه هاي جانبي در حاشيه نمايشگاه،سيستم ارزيابي فعاليت،استفاده از نيرو هاي متخصص و ايجاد رشته هاي نمايشگاهي در دانشگاهها اشاره نمود.
از جمله وظايف برگزاركنندگان نمايشگاه ايجاد بستر مناسب جهت تعاملات و ارنباطات ميان مشاركت كننده و بازديد كننده ميباشدتا از طريق درك نياز مشاركت كننده و بازار مربوطه برنامه ريزي مناسب نمايشگاهي جهت حضور بازديد كننده و مشاركت كننده را فراهم نمايد و اين امر مستلزم دانش تخصصي و به روز ،بانك اطلاعاتي مناسب، نيرو ي انساني متخصص و كارآمد ،بسترهاي ارتباطي قوي وتبليغات ميباشد
از ديدگاه مشاركت كنندگان يكي از مواردي كه در تدوين برنامه ها و اهداف استراتژيك شركتها تبيين ميشود برنامه هاي بازاريابي شركت ميباشد و شركت در نمايشگاه به عنوان بخشي از يك برنامه جامع بازاريابي تلقي ميگردد
بنابراين حضور و مشاركت موثر در نمايشگاه به همراه تخصص كافي جهت بهره برداري از فرصت به دست آمده ميتواند مزيت نسبي جهت شركتها را فراهم نمايد.
از جمله اهداف حضور در نمايشگاه را ميتوان به ايجاد بازارهاي جديد، حفظ مشتريان قديمي ، انعقاد قراردادهاي تجاري ، معرفي كالا و خدمات به مشتريان و يا مذاكرات رو دررو با خريداران ،شناسايي رقبا و بازارهاي هدف ،حفظ مشتريان و جذب مشتريان بالقوه، توسعه و پيشرفت دانش فني ، گسترش بازارهاي صادراتي و مشاركت و سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي ، گسترش همكاريهاي اقتصادي فرهنگي سياسي و اجتماعي ، برقراري ارتباطات موثر اجتماعي اشاره نمود
يك حضور موثر در نمايشگاه مستلزم تبيين اهداف جهت حضور درنمايشگاه ،برنامه ريزي و تخصيص بودجه لازم استفاده از نيروي انساني متخصص و كارامد ،طراحي و نورپردازي مناسب غرفه ، اداره غرفه تبليغات در سطح وسيع برقرار ي ارتباط با بازديد كننده ميباشدضمنا رعايت اصئول حرفه اي بازاريابي ، كيفيت امكانات و حضور به موقع در غرفه ، اشنايي به زبانهاي بين المللي و پيگيري مذاكرات از جمله مواردي است كه حضور يك شركت را در نمايشگاه پررنگ مينمايد تا بدين وسيله بتواند به اهداف خود دست يابد.
كسب شهرت و اعتبار و هم چنين نهادينه شدن نام شركت و يا محصول در ذهن مشتريان در گروي برنامه ريزي مناسب و حضور موثر و مستمر در نمايشگاه ميباشد