مکانیزم کار دستگاه رسوب زدای مغناطیسی آب

رسوب ناشي از املاح کلسيم در آّب در سه سيستم فازي متبلور مي شوند کلسيت ،آراگونيت ، واتريت وقتي آب که داراي املاح گوناگون است تحت حرارت قرار ميگيرد شروع به رسوب گذاري نموده و رسوب آن از نوع کلسيت مي باشد ، رسوب مذکور داراي مشخصات ذيل است: شديدا” چسبنده بوده ـ ضريب هدايت حرارتي پايين داشته و در زير ميکروسکوپ توده اي شکل است .
وقتي همان آب از ميدان مغناطيسي عبور مي نمايد آهک آن در فاز آراگونيت متبلور شده که تمايل به چسبيدن نداشته و در زير ميکروسکوپ ميله اي شکل و ناپايدار مي باشد .
تغييردر سيستم تبلور باعث مي شود که رسوبات بصورت محلول باقي مانده و تمايل به چسبيدن در لوله‌ها را نداشته باشد . در سيستمهاي باز که آب از لوله عبورمي‌نمايد هيچ رسوبي تشکيل نشده و در سيستم‌هاي بسته مانند کولرهاي آبي و مانند آن سبب مي شود که جرم بسته شده بر روي پوشالها تميز شده و جرم تشکيل شده در کف کولرهاي آبي نيز سخت نبوده و به آساني پاک مي گردد و بخشهاي فلزي مقاومت بيشتري در برابر خوردگي خواهند داشت. آنتي اسکالانت
توجه داشته باشيد در اين سيستم‌ها آب با قطعات مغناطيسي در تماس نبوده، همچنين به آب چيزي اضافه يا از آن کم نمي شود و تنها رسوبات بصورت محلول عبور مي‌نمايند و در سيستمهاي بسته رسوبات به آساني تميز مي گردند.