ویژگی ها و کاربرد رزین کاتیونی و رزین آنیونی در تصفیه آب چیست

آب هاي مورد مصرف در صنايع و شرب در کشور ايران داراي مانده نمنک هاي محلول در آب زيادي ميباشند .يون هاي کلسيم و منيزيم از جمله عمده ناخالصي هاي آبهاي کشور ايران و عمدتا به نام رسوب هاي حرارتي به شمار مي روند. مقدار بيش از حد اين يون هاي کاتيوني، براي مصارف صنعتي و بهداشتي و خوراکي آب مناسب نمي باشد.
سختي آب ناشي از اين رسوبات حرارتي ، عامل تشکيل رسوب در ديگهاي بخار، مبدلهاي حرارتي، برجهاي خنک کننده و سيستمهاي سرد کننده و … مي باشد.

ارزانترين و پر مصرف ترين روش براي حذف سختي کل آب و سختي گيري استفاده از دستگاه سختي گير رزيني مي باشد. مواد شيميايي مورد مصرف در سيستم سختي گير معمولا” سيليس و رزين کاتيوني و يا رزين انيوني ميباشند .
در صنايع نساجي و رنگرزي کيفيت باعث افت رنگ مي شود همچنين سختي بيش از حد آب باعث سوء هاضمه و بروز بيماريهاي کليوي در انسان مي شود.
در تکنولوژي سختي گيري به منظور حذف کلسيم و منيزيم آب سخت از ميان بستر رزينهاي تبادل يوني که در يک مخزن استوانه اي و عمودي قرار دارند، عبور مي نمايد. رزين تبادل يوني، سديم موجود خود را با کلسيم و منيزيم موجود در آب تبادل مي نمايد و باعث مي شود که آب عبوري از بستر رزين، بدون سختي و تنها حاوي نمکهاي سديم گردد و در اين شرايط کلسيم و منيزيم در داخل رزين جاي گرفته اند. رزين کاتيوني سختي گير داراي ظرفيت نامحدود نمي باشد و پيش از آنکه ظرفيت رزين سختي گيري اشباع گردد، مي بايد عمليات احيا سازي با محلول کلريد سديم يا همان نمک متبلورانجام شود.
اگر رزين کاتيوني با محلول کلرور سديم يا نمک شستشو داده شود، خاصيت سختيگيري خود را باز مي يآبند و احياء ميگردند .
معمولا” جهت احيائ رزين از آب و نمک با غلظت 10 % بايد استفاده شود. غلظتهاي کمتر و يا بيشتر از 10 % نمک اثر کمتري دارند و خلوص نمک عامل بسيار مهمي در احياء مناسب رزين کاتيوني سختي گير ميباشد. ااگر از سنک نمک و نمک معمولي استفاده گردد بسبب ناخالصي در نمک عمر رزين بسيار کاهش مي يآبد و رزين بطور کامل احياء نمي گردد. آنتي اسکالانت
استفاده از آب چاه يا آب ورودي به کارخانه و يا شير آب براي تهيه آب و نمک توصيه نمي گردد که سبب ميگردد ناخالصي آب مورد استفاده براي توليد آب و نمک احيا رزين دوباره به رزين انتقال مي يآبد و احياي مناسب صورت نگيرد و عمر مفيد رزين که بالاي 5 سال ميباشد کم گردد
پيشنهاد مي گردد جهت احياي سختي گير رزيني براي بار اولين احياء از آب مقطر استفاده گردد و براي دفعات بعد از آب سبک شده توسط دستگاه سختي گيرتان که در ظروف نگهداري براي احياء ذخيره نموده ايد استفاده نمائيد و عنوان از آب چاه و يا آب ورودي کارخانه براي توليد آب و نمک استفاده ننمائيد که باعث عدم احياء مناسب رزين بعلت داشتن املاح در خود ميگردد و عمر رزين را بشدت کاهش ميدهد.
استفاده از آبهاي گل آلود و داراي مواد معلق و همچنين آبهايي که داراي املاح آهن، منگنز، مس و ديگر فلزات سنگين مي باشند، رزين ها سختيگيري را زود فرسوده و آبدهي دستگاه سختگير را کم مي کنند. توصيه مي شود قبل از دستگاه سختي گير با رزين انيوني و کاتيوني ، مواد معلق آب، توسط يک فيلتر مناسب تا حدودي جدا شوند.
منبع: فرا اب