چگونگی محاسبه هزینه مراسم عروسی توسط موسسه تشریفات مجالس

برای اینکه هزینه های مجلس عروسیتان را محاسبه کنید و یک تقریبی داشته باشید ابتدا لیستی از ملزوماتی که میخواهید را تهیه کنید و سپس پس از بررسی موسستان نشریفات مجالس و طبق هزینه های اعلام شده توسط آنها هزینه مراسم خود را برآورد کنید برای مقایسه از چند موسسه قیمت ها را ببینید و و برآورد کنید سپس آن موسسه تشریفاتی که به بودجه شما نزدیکتر است انتخاب کنید و برای مشاوره و مذاکره به آنها مراجعه کنید.

برآورد هزینه عروسی توسط تشریفات مجالس
۱- مبلغ ورودی باغ و سالن عروسی : با توجه بودجه در نظر گرفته شده .
۲-هزینه منوی انتخابی * تعداد نفرات : با توجه به منوی انتخابی شما .
۳-هزینه منوی فیلم برداری و عکاسی: با توجه به منوی انتخابی و ادوات و وسایل وتعداد روز فیلم برداری .
۴-هزینه گروه موزیک : با توجه به گروه اجرا کننده و ادوات انتخابی.
۵-سفره عقد: با توجه به طرح انتخابی و مقدار گل آرایی .
با جمع کردن ۵ مورد بالا هزینه قرارداد شما با موسسه محاسبه میشود .

لازم به ذکر است مواردی که خارج از منو انتخاب شده یا در سطح منوی انتخابی نباشد،هزینه آن محاسبه شده و به موارد بالا اضافه میشود.

منبع: بانک تشریفات مجالس