ایمنی تاورکرین

مطالب زيردرباره ايمني تاورکرين ميباشد:

- (ايمني تاور کرين)وقتي گروهي از تاور کرين بالا مي روند کسي که کيف ابزار در دست دارد آخرين نفري باشد که از تاور کرين بالا مي رود.
- (ايمني تاور کرين)وقتي گروهي از تاور کرين پايين مي آيد کسي که کيف ابزار دارد اولين کسي باشد ه از تاور کرين پايين مي آيد
- (ايمني تاور کرين)زماني که از تاور کرين مي خواهيد بالا برويد بايد از صحت وسلامت خود باخبر باشيد وتوانايي انجام کار راداشته باشيد
- (ايمني تاور کرين)در بعضي اسستراحتگاههاي تاور کرين دريچه هاي قرار دارد که بعد از عبور ا ز آن دريچه هاراببنديد
- (ايمني تاور کرين)در هنگام بالارفتن از تاور کرين از اطراف و ينچ قلاب تاور کرين واز دست زدن به سيم بکسل تاور کرين و پولي هاي تاور کرين خودداري کنيد
- (ايمني تاور کرين)هنگام بالا رفتن از تاور کرين مواظب سر خود باشيد
- (ايمني تاور کرين)هنگام بالا و پايين رفتن از تاور کرين عجله نکنيد و تادستها کامل به محل اتکا محکم نشده پاراحرکت ندهيد
- (ايمني تاور کرين)استفاده از کلاه ايمني در هنگام بالارفتن از تاور کرين الزامي است
-(ايمني تاور کرين)استفاده از کمربند ايمني ( هارنس) در هر ارتفاعي از تاور کرين اجباري است
- (ايمني تاور کرين)استفاده از دستکش الکتريکال در هنگام تعميرات برقي اجباري است
استفاده از دستکش مکانيکال هنگام کار مکانيک تاورکرين اجباري است
- (ايمني تاور کرين)قبل ازکار با تاور کرين بايد ا صحت نردبانهاي تاور کرين –حفاظ نردبانهاي تاور کرين و حفاظهاي کاج تاور کرين و حفاظهاي ته فلش تاور کرين و کليه حفاظهاي استراحتگاههاي تاور کرين اطمينان حاصل شود
- (ايمني تاور کرين)کليه نردبانهاي تاور کرين و استراحتگاههاي تاور کرين و مسيرهاي عبوري در رويتاور کرين آلوده به روغن وگريس نباشد.
- (ايمني تاور کرين)هنگام بالارفتن از تاور کرين دستها وکفشها چرب وسر نباشد
- (ايمني تاور کرين)هنگام بالارفتن از تاور کرن حتما روي استراحتگاههاي تاور کرين استراحت کنند.

- (ايمني تاور کرين) شناسايي وجودشبکه هوايي برق در برد کاري تاور کرين
- (ايمني تاور کرين)شناسايي موانع کوتاه و بلند دربرد کاري تاور کرين
- (ايمني تاور کرين) شناسايي مناطق محيط محدوده کارگاه تاور کرين از نظر تجمع نيروي انساني
- (ايمني تاور کرين)شناسايي مناطق عمومي مثل خيابان و کوچه وبازار در محدوده برد کاري تاور کرين
- (ايمني تاورکرين)هيچ تعمير کارتاور کرين بدون راننده تاور کرين حق بالا رفتن از تاور کرين راندارد.
- (ايمني تاور کرين)استفاده از لباس کار مناسب –کفش ايمني در کار تاور کرين اجباري مي باشد