تکنولوژی اسمز معکوس چیست

در اسمز معکوس ، آب خام توسط پمپ به داخل محفظه اي که داراي غشاي نيمه تراوا مي باشد ، رانده مي شود چون تقريبا فقط آب خالص مي تواند از غشا عبور کند به اين صورت آب تقريبا خالص در يم طرف غشا و آب تغليظ شده از ناخالصي ها در طرف ديگر خواهيم داشت. اسمز معکوس به صورت پيوسته کار مي کند و مي تواند TDS آب خام را تا 99% کاهش دهد . در عمل کاهش TDS تا 95% طبيعي است
حذف باکتريها ، ويروس ها و ديگر ميکروبها با اسمز معکوس صد در صداست اما به علت عدم آب بندي کامل سيستم اسمز معکوس مقدار کمي از اين ناخالصي ها در آب تصفيه شده ممکن است ديده شود.
اين فرايند براي تهيه آب آشاميدني از آبهايي که حاوي املاح معدني زياد و ناخالصي آلي مي باشد مناسب است و حتي قادر است که از آب دريا با 50000ppm ناخالصي و آب هاي شور ، آب آشاميدني تهيه کند. آنتي اسکالانت
براي تصفيه آب هاي معمولي با TDS حدود 5000 ppm يا بيشتر اسمز معکوس يک روش کاملا اظمينان بخش است . اسمز معکوس را مي توان در داروسازي و پزشکي جايگزين روش تقطير ، براي توليد آب خالص و عاري از ميکروارگانيسم ها کرد.
امروزه روش اسمز معکوس اقتصادي ترين فرانيد براي تهيه آب آشاميدني از آبهاي مناطق کم آب است

منبع: اصول تصفيه آب