آلمانی برای خارجی

رشته زبان آلماني براي خارجي ها که اختصارا داف ناميده مي شود، به تحقيق در باره روش هاي يادگيري اين زبان براي غير آلماني ها مي پردازد. مجمع نمايندگان اين رشته که حافظ منافع افراد و مراکز مشغول به اين رشته است، در دانشگاه گوتينگن قرار دارد.

آلماني در خارج
ياد گيري زبان آلماني در خارج از طرف وزارت خارجه آلمان حمايت شده و به مراکز مستقل واگذار شده است. مرکز زبان آلملني گوته نه تنها براي يادگيري زبان آلماني کلاس هاي متعددي برگزار مي کند، بلکه به تربيت مدرس زبان آلماني نيز مي پردازد و نيز کتاب ها و مواد درسي را نيز فراهم مي آورد.
مرکز تبادلات آکادميک آلمان نيزدر کنار موسسه آموزشي گوته، ازبسياري از مراکز آموزشي متفرقه زبان آلماني به صورت شريک حمايت مي نمايد.

دانشگاه گوتينگن
دانشگاه گوتينگن از سال ???? تاسيس شده و به مراکزآموزشي بسيار مهم کشور المان تعلق دارد. در اين دانشگاه رشته هاي مختلف علوم انساني تدريس مي شوند.
اين دانشگاه داراي سه نمايندگي در کشورهاي چين، هند و کره جنوبي است.
بخش زبان شناسي آلماني دانشگاه گوتينگن در پيروي از سنت برادران گريم تاسيس شده که اولين و کامل ترين لغت نامه زبان آلماني را تدوين نمودند.
از سال ????تاسيس بخش زبان شناسي آلماني دانشگاه گوتينگن، اين مرکز به بهترين مراکز آموزش زبان شناسي آلماني در آلمان تعلق دارد و در تمامي آمارگيري ها بهترين نتايج را کسب کرده است.