باید و نباید های ثبت شرکت تعاونی

برای اینکه در روال ثبت شرکت تعاونی به مشکل برخورد نکنید باید حتما سعی داشته باشید که نکات مهم و مورد نیاز را مد نظر داشته باشید. ما این نکات را برای شما لیست کرده ایم.
الف- مجوز صدور موافقت نامه تشکیل و آگهی پذیرش عضو و فروش سهام برای شرکت‌های تعاونی عام با تأیید وزارت تعاون است وطبق فرم‌های شماره ۱۰ و ۱۱ عمل می‌شود.
ب- داوطلبان عضویت در هئیت مدیره یا بازرسی تعاونی‌ها علاوه بر شرایط قانونی عضویت در تعاونی باید برای بررسی شرایط احراز، مدارک خود را (بر اساس دستورالعمل انجمن نظارت بر انتخاب تعاونی‌ها) حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی به هیأت مؤسس تحویل دهند.
ج- سمت هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکت‌های تعاونی نمی‌تواند در اختیار کارکنان دولت قرار بگیرد مگر در تعاونی‌هایی که مخصوص کارکنان ادارات و سازمان‌های دولتی است وآنان در آن اداره شاغل باشند، کارکنان بازنشسته مشمول این بند نمی‌شوند.
ثبت شرکت
د-هیأت مؤسس هنگام تشکیل اولین مجمع عمومی عادی، برگه ورود به جلسه را از داوطلبان عضویت اخذ نموده و اسامی حاضرین را (طبق فرم شماره ۵) با امضای آنان تکمیل و پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع برای اعمال کنترل در اختیار آنان قرار می‌دهد.
نکته: در صورتی که هر یک از اعضاء نتواند حضور یابد، می‌تواند نماینده تام الاختیار خود را کتباً برای حضور در مجمع به هیأت مؤسس معرفی نماید. همچنین عهده‌دار شدن همزمان یک نفر برای وکالت یا نمایندگی بیش از یک عضو (در تعاونی‌های بزرگ دو عضو) مجاز نمی‌باشد.
ه-با تصویب اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی، ذیل صفحات آن به امضای رئیس و منشی و صفحه آخر اساسنامه به امضای هیئت رئیسه می‌رسد. بدیهی است تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضای اولین مجمع عمومی عادی خواهد بود.
نکته : اعضائی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه مخالف باشند، می‌توانند تقاضای عضویت خود را پس بگیرند در این‌صورت هیأت مدیره باید بلافاصله پس از ثبت تعاونی نسبت به بازپرداخت وجه واریزی سهام آنان اقدام نماید.
و-وظایف هیأت مؤسس پس از انتخاب هیئت مدیره بپایان رسیده و هئیت رئیسه مجمع ضمن تنظیم صورت جلسه کلیه مدارک مربوط به برگزاری مجمع را که به امضای آنان رسیده است به هیئت مدیره تحویل می‌دهد.
ز- هئیت مدیره در اولین جلسه خود (طبق فرم شماره ۶) رئیس، نایب رئیس، منشی، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز را انتخاب و به یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل با حق توکیل به غیر وکالت می‌دهد تا بتواند تشریفات قانونی ثبت تعاونی را انجام دهد.
نکته۱: مدیر عامل باید حائز شرایط ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی باشد و مدارک موضوع بند ۱۲ این دستورالعمل را تحویل هئیت مدیره نماید.
نکته۲: در صورتی که هر یک از اعضاء نسبت به مراحل تشکیل تعاونی معترض باشد ظرف مدت ۲ روز باید مراتب را کتباً به اداره کل / اداره تعاون اعلام نماید. اداره کل / اداره تعاون موظف است طبق قوانین و مقررات مربوط ظرف ۳ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند.
ح- اعضای هئیت مدیره بازرس یا بازرسان و مدیر عامل قبل از ثبت تعاونی موظف به طی دوره‌های آموزشی مربوط خواهند بود.
ط-هیأت مدیره باید جهت تکمیل پرونده، فهرست اسامی و مشخصات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، بازرس یا بازرسان و کلیه اعضاء (طبق فرم شماره ۷) را تنظیم و به اداره کل / اداره تعاون تحویل دهد.
ی- مدارک لازم ظرف مدت ۵ روز از طریق اداره کل / اداره تعاون (طبق فرم شماره ۸) به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شود. اداره کل/ اداره تعاون پس از انجام اقدامات اداره ثبت شرکت‌ها و صدور آگهی تأسیس، نسبت به صدور پروانه تأسیس تعاونی (طبق فرم شماره ۹) اقدام خواهد نمود. در هر حال نظارت، حسابرسی و رسیدگی به شکایات وسایر اقدامات پس از تأسیس تعاونی به عهده اداره کل / اداره تعاون می‌باشد.