تاثیر رنگ در غرفه سازی نمایشگاهی

استفاده مناسب از هر رنگ مي تواند كاربرد ويژه اي در طراحي دكوراسيون غرفه هاي نمايشگاهي داشته باشد و بررسي تاثير متقابل روانشناختي رنگ ها در كاربرد هنري غرفه اهميت به سزايي دارد.شكوه و جلوه هر رنگ ديگر،اثر واقعي خودرا نشان مي دهدو هر رنگ نسبت به رنگ ديگرميزان تيرگي يا روشني اش بهتر نمايان مي شود. ساخت غرفه
تغيير دادن اين ترتيب طبيعي ، ناهماهنگي رنگ ها را به دنبال دارد و استفاده از اين تركيب ناسازگار، مي تواند تغييرات زيادي در طراحي غرفه ها به وجود آورد.رنگ ها از عوامل مهم جذب مخاطب هستند و در خاطره ها باقي مي مانند.وسايل و تجهيزات و مبلمان و لوازم بكار گرفته شده در غرفه بايد داراي رنگ و كيفيت ظاهري مناسب باشند.

منبع: سکو