تکنیکهای ترجمه چیست؟

تکنیکهایی وجود دارند که کم و بیش تمامی توسط مترجمان مورد قبول واقع شده است. در صورتی که علاقمه مند به ترجمه حرفه ای باشید بهتر است این تکنیکها را کم و بیش در کار خود مورد استفاده قرار دهید.

۱) قرض گرفتن لغات: در صورتی که در زبان مقصد معادلی برای لغات زبان مبدا وجود نداشته باشد، و یا اگر هم وجود داشته باشد زیاد طبیعی به نظر نمی رسد و یا احساس زبان مبدا را منتقل نمی کند. در این صورت می توانید لغت زبان مبدا را در ترجمه استفاده کنید. به طور مثال نمی توانید از واژه “پنجره” برای “windows” در کامپیوتر استفاده کنید.
۲) واژه برساخت: ترجمه جز به جز زبان مبدا. به طور مثال به جای “News Paper ” از “کاغذ اخبار” فارسی استفاده کنیم.
۳) ترجمه واژه به واژه: در صورتی که ابهامی در زبان مبداء وجود داشته باشد، چون به عنوان مترجم شما حق ندارید که حالت ابهام را برطرف کنید، چون نویسنده اصلی بنا را بر این گذاشته بود که دو پهلو حرف بزند، شما هم باید از این تکنیک استفاده کنید تا به همان صورت ترجمه کنید. به طور مثال در جمله زیر نویسنده می گوید که “مردی را با چتر دیدم”. معین نیست که آیا مردی که دیده شد چتر داشت و یا مردی که دید چتر داشت.

I have seen the man with an umbrella

 

۴) جابجا سازی: این فرایند مخصوص تقش کلمه است که شما به طور مثال فعل را به صورت قید و یا قید را به صورت صفت ترجمه می کنید. ترجمه می کنید. البته باید توجه داشته باشید که از منظور نویسنده اصلی فاصله نگیرید. به طور مثال معادل فارسی جمله زیر را بگویید “توانا بود هرکه دانا بود”

To knowledge is power

که ترجمه اصلی آن “دانش، توانایی است” می باشد.

۵) باز آفرینی: زمانی که امکان پیروی از ساختار زبان مبداء وجود ندارد، از این تکنیک استفاده می شود تا بهتر بتوان منظور نویسنده را بیان نمود. به طور مثال معادل فارسی عبارت زیر را بگوییم “ماهیت فعل ارتکابی” که اگر بخواهیم از خود ساختار اصلی پیروی

۶) انطباق: این تکنیک در جایی به کار می رود که با توجه به فرهنگ متفاوت از یک موضوع در دو زبان، امکان بیان مفهوم در زبان مقصد وجود ندارد و چاره ای جز بیان همان مفهوم به توجه به فرهنگ غالب در زبان مقصد وجود ندارد. به طور مثال به جای معال فارسی جمله زیر باید بگوییم “نوش جان”

۷) کمبود پوشی: زمانی که امکان ترجمه از زبان مبداء به زبان مقصد وجود ندارد و در طول فرایند ترجمه، معنای زبان مبداء از بین می رود. به طور مثال در برخی از موارد باید به جای معال انگلیسی you از “شما” یا “هرکس” در زبان فارسی استفاده کنیم. (دار الترجمه)