دانستنی های خسارت بیمه باربری

در صورت وقوع خسارت احتمالي لازم است بيمه گذار نسبت به تهيه مدارک بشرح زير و تحويل آن به شعب شرکت اقدام نمايد. اتوبار

بيمه نامه باربري داخلي
1- اصل بارنامه حمل داخلي نسخه مخصوص گيرنده كالا ، تصوير گواهينامه و مشخصات مقصر حادثه (در صورت حادثه در داخل كشور )
2- اصل فاكتور يا سندي مبني بر تعيين ارزش واقعي کالاي بيمه شده
3- گزارش مقامات انتظامي محل وقوع حادثه
4- صورت مجلس يا گزارش كارشناسي شركت بيمه مبني بر تعيين ميزان خسارت

بيمه نامه باربري بين المللي
1- اصل ( بارنامه ، فاكتور، صورت بسته بندي ، گواهي مبداء و صورتمجلس گمركي يا بندري )
2- تصوير پشت و رو پروانه سبز گمركي
3- تصوير برگ ثبت سفارش و پروفرما
4- رونوشت سي.ام.آر كه خسارت طي آن به تائيد راننده رسيده و ممهور به مهر شركت حمل و نقل شده باشد .( در صورت حمل زميني)
5- تصوير مجوز خروج از گمرک
6- اصل بارنامه حمل داخلي نسخه مخصوص گيرنده كالا ، تصوير گواهينامه و مشخصات مقصر حادثه (در صورت حادثه در داخل كشور )
7- تصوير اعلاميه ورود كالا و قبض انبار گمركي
8- اوريج باند و گارانتي (در صورت زيان همگاني)
9- گواهي كسر تخليه يا عدم تحويل(در صورت كسري كالا)
10- گزارش بازديد كارشناس خارجي (در صورتي كه خسارت خارج از كشور واقع شده باشد)
11- مانيفست ، گواهينامه دريانوردي ناخدا ، گزارش اداره هواشناسي ، پروانه بهره برداري ، گواهي ايمني شناور . (حمل كالا توسط موتورلنج)
12- گزارش مقامات انتظامي و کروکي حادثه(در مورد خسارت هاي ناشي از حادثه)
13- گزارش آتش نشاني (در صورت آتش سوزي كالا)
14- برگ جانشيني يا فرم وكالتنامه لاتين
* ضمنا" در صورت لزوم اسناد ديگر حسب مورد درخواست مي گردد .