عوامل فولینگ و ایجاد رسوب

بطور کلي تجمع نمک هاي محلول در آب در منافذ ممبران مي تواند منجر به افزايش افت فشار بين خروجي هاي توليد سيستم اسمز معکوس گردد و به تجمع نمک هاي محلول در اين سيستم فولينگ يا گرفتگي ممبران گفته مي شود. آنتي اسکالانت

علت اصلي فولينگ عدم رعايت کاربري متناسب سيستم هاي پيش تصفيه در اين فرايند مي باشند و مي تواند از تجمع ميکرو ارگانيسم ها نيز در ايجاد فولينگ نام برد
از جمله عوامل ديگر در ايجاد گرفتگي مي تواند بالا بودن PH آب وردي سيستم باشد عموما بهترين رنج جهت جلوگيري ار فولينگ در تصفيه آب صنعتي به روش اسمز معکوس در رنج 5 الي 7 مدنظر قرار مي گيرد
در سيستم هاي اسمز معکوس شستشوي دوره اي با اسيد و باز امري طبيعي مي باشد و در صورت ايجاد رسوبات در غشا مي بايستي شستشوي دوره اي اسيد و باز برروي ممبرين هاي سيستم اسمز معکوس صورت پذيرد.
منبع: فرا اب