قوی ترین شیوه امنیت رمزگذاریدغدغه ی تمام کاربران اینترنتی و کامپیوتری این است که رمز آن ها محافظت شود و طوری طراحی شود که کسی نتواند حتی با هک کردن رمز او را بیابد. اینکه خیلی ها هستند که رمزها را به راحتی به دست می آورند، نشان از ضعف سیستم های رمزگذاری است.

دغدغه ی تمام کاربران اینترنتی و کامپیوتری این است که رمز آن ها محافظت شود و طوری طراحی شود که کسی نتواند حتی با هک کردن رمز او را بیابد. اینکه خیلی ها هستند که رمزها را به راحتی به دست می آورند، نشان از ضعف سیستم های رمزگذاری است.

همان طور که میدانید، امروزه پروتوکل Https را به این خاطر اجرا می کنند که رمز را به ضیوه ی خاصی طراحی می کند که به قول متخصصین شاید یک ماه طول بکشد تا رمزی را با این شیوه به دست آورند. اما شاید راههای ساده تری برای این کار باشد که کسی نتواند در هیچ محدوده ی زمانی رمز را به دست آورد.

در هر سیستم رمزگذاری یک جعبه باکس برای یوزر نیم و یک جعبه باکس برای پسورد وجود دارد. هر جعبه باکس دارای توانایی هایی است که اگر به این توانایی های جعبه باکس ها تمرکز شود، می توان رمزها را طوری طراحی کرد که کسی نتواند آن ها را به دست آورد.

میدانید که هر جعبه باکسی توانایی Copy و Cut و Past و Sellect All را دارد. همچنین می توان چپ به راست و راست به چپ در آن نوشت.

وقتی خوب به این توانایی ها نگاه بیندازید، میبینید که هکرها و کسانی که توانایی دارند، به راحتی می توانند رمزها را بربایند.

اما چه کار باید کرد تا کسی نتواند رمزها را برباید؟؟!!

اگر طراح جعبه باکس های رمز بتوانند جعبه باکس را عاری از توانایی Copy و Cut و Past و Sellect All کنند، اولین قدم را برای امنیت قوی رمز برداشته اند.

میدانید که هر متنی نوشته شود در حافظه کلیب بارد ذخیره می شود. دومین قدم برای امنیت قوی رمز، این است که اجازه ذخیره رمز در کلیب بارد را ندهند.

اما مطالب مهم تری که در رمز گذاری می تواند امنیت را بالا ببرد، این است که وقتی کاربری رمز را در جعبه نوشت و به سایت یا فایل یا پروفایل مورد نظر خواست وارد شود، Value و Enabel جعبه متن رمز به طور خاصی غیرفعال شود و این در صورتی است که رمز و نام کاربری درست باشد.

اما مطلب مهم تر این است که باید سایت ها طوری طراحی شوند که در برابر هر نوع رمزگشا مقاوم شوند. یعنی اگر شخصی با یک نرم افزار بخواهد رمزی را به دست آورد، آن سایت راه ورود این نرم افزار را ببند و تحت هیچ شرایط اجازه رمزگشایی ندهد.

شاید خیلی موارد دیگر برای بیان امنیت رمز وجود داشته باشد. اما آنچه به ذهن اینجانب خطور کرد، همین مطالب می باشد که بدون شک اگر اجرا شوند، این احتمال وجود دارد که کسی نتواند رمز کسی را برباید و یا پیدا کند.