اقدامات لازم پس از دریافت موافقتنامه در ثبت شرکت تعاونی

پس از دریافت موافقتنامه اداره تعاون، شرکت تعاونی باید اقداماتی را انجام دهد که در این بخش بیان می‌کنیم:
۱-هیئت مؤسس باید (در صورت نیاز) اقدام به دریافت مجوز فعالیت در رابطه با طرح پیشنهادی از مراجع مرتبط کند. این مجوز باید به نام هیئت مؤسس تعاونی در شرف تأسیس باشد. در مورد ثبت شرکت های تعاونی چه چیزهایی می دانید؟
۲-اساسنامه پیشنهادی باید توسط این هیئت تدوین شود.
۳-حسابی به نام “تعاونی در شرف تأسیس” باید در بانک توسعه تعاون و یا حسابی که توسط بانک توسعه تعاون در یکی از بانک‌ها تعیین می‌شود، افتتاح کند.
۴-از افراد واجد شرایط عضویت دعوت کند و خلاصه ‌ای از کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی، مهلت پذیرش تقاضای عضویت و شرایط عضویت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم التأدیه برای هریک از اعضا و چگونگی صدور آگهی‌های بعدی تا تشکیل مجمع عمومی عادی را اعلام عمومی نماید.
۵-شرایط داوطلبان را بررسی و واجدین شرایط را پذیرش نماید و گواهی واریز وجه لازم التأدیه را دریافت و برگ اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی را صادر کند.
ثبت شرکت
۶-آورده‌های غیر نقدی داوطلبان عضویت که متناسب و مورد نیاز طرح باشد را توسط کارشناس رسمی دادگستری و با انجام تشریفات قانونی لازم، ارزیابی نماید. اطلاعات لازم برای نحوه ثبت شرکت تعاونی در این لینک برای شما آورده شده است.
۷-آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی (طبق فرم شماره ۳) که فاصله زمانی حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۴۰ روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت در آن رعایت شده باشد با تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی را منتشر کند.
لازم به ذکر است در مجامع عمومی دیگر که برگزاری انتخابات در دستور جلسه نباشد، فاصله زمانی تاریخ دعوت تا تشکیل مجمع عمومی ، حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۲۰ روز می‌باشد.
۸-از نامزدهای تصدی سمت‌های هیأت مدیره و بازرسی ثبت نام به عمل آورد.
۹- به منظور درخواست از اداره کل/ اداره تعاون جهت معرفی ناظر در اولین جلسه مجمع عمومی عادی، یک نسخه از آگهی دعوت ارسال کند.
۱۰- اقدامات دیگری مربوط به برگزاری اولین مجمع عمومی عادی (طبق فرم شماره ۴) تا انتخاب هیات رئیسه مجمع (رئیس، نشی، و دو ناظر) باید صورت گیرد، مانند: اخذ برگه ورود به جلسه مجمع از داوطلبان و تکمیل فهرست اسامی حاضرین همراه با امضای آنان که باید تحویل هیات رئیسه شود.
لازم بذکر است، در شرکت‌های تعاونی بزرگ، اعضای هیأت رئیسه مرکب از ۷ نفر (رئیس، نائب رئیس،‌ منشی و چهار ناظر) می‌باشد.