انواع فرآیندهای تقطیر

فرآ?ندهاي مختلف تقط?رآب در?ا به شرح ز?راست:

 

تقط?ر به کمک چند مرحله انبساط ناگهاني (MSF)
تقط?ر چند مرحلهاي به همراه لوله افق? و ف?لم نازك انبساط (MED)
MED باگردش بخار به وس?له ترموکمپرسور (TVC_MED)
تقط?ر ?ک ?ا چند مرحله اي به وس?له تراکم بخار مکان?ک? (MVC)

فرآ?ندMSF

فرآ?ند MSF در داخل محفظهاي به نام گرمکن، محلول آب شور در?ا گرم م?شود . ا?ن کار عمدتا از طر?ق چگال?ده شدن بخار روي تعداد لوله موازي که در داخل محفظه عبور کرده ودر ع?ن حال آب در?ا را گرم م?کنند،انجام م?شود. آب گرم شده در?ا سپس به داخل محفظهي د?گري که مرحله اواپراتور (تبخ?ر کننده) نام?ده م?شود، جر?ان ?افته و در آنجا غشاء درحدي تنظ?م م?گردد که آب ب?فاصله به جوش م?آ?د، تغذ?ه ناگهان? آب گرم به داخل اطاقک باعث به جوش آمدن سر?ع آن م?گردد . در واقع آب به صورت انفجاري ?ا ف?ش?نگ به بخار تبد?ل م?گردد ا?ن تبد?ل به فشار کنترل شده درا?ن مرحله بستگ? دارد،ز?را فرآ?ند جوشش تا زمان? ادامه م??ابدکه آبسرد شود.مفهوم تقط?رآب به کمک ظرف? که تحت فشار کاهش داده شده،کار م?کند?ک ابداع جد?د ن?ست ،بلکه ب?ش از ?ک قرن است که کاربرد دارد.دردهه 1950،دستگاه? که از?ک سري طبقات STAGE باش?ب فزا?نده فشارهاي اتمسفري پا??نتر تشک?ل م?شد ابداع گرد?د در ا?ن دستگاه، آب تغذ?ه م?توانست از?ک مرحله به مرحله د?گر راه ?افته بطور مکرر و بدون افزودن حرارت به حالت جوش برسد. آب شيرين کن دريايي

 

معمو?ً?ک مجموعه آب ش?ر?ن کن MSF م? تواند 4تا40 مرحله داشته باشد. بخار تول?د شده ازطر?ق فرآ?ند ف?ش پس ازچگال?دن روي لوله هاي مبدل حرارت? که درطول هر مرحله تعب?ه شدهاند، به آب ش?ر?ن تبد?ل م?گردد. لولهها به وس?له آب تغذ?ه ورودي که به گرمکن آب شور م?رود خنک م?شود. با ا?ن کار آب تغذ?ه به نوبه خود گرم م?شود، به نحوي که مقدار انرژي حرارت? موردن?از درگرمکن آب شور جهت افزا?ش دماي آب در?ا کاهش م??ابد.ازدهه 1950 دستگاههاي آب ش?ر?ن کن MSF به طور تجاري ساخته شدند. ا?ن دستگاهها عموماً به صورت واحدها?? با حدود50000 تا60000 مترمکعب در روز ساخته م? شود. MSF معمو?ً با حداکثر دمايتغذ?ه 90 تا120 درجه سانت?گراد (پس ازگرم کردن آب شور )عمل م? کند. ?ک? از عوامل? که بر روي راندمان حرارت? واحد تاث?ر دارد و اخت?ف ب?ن دما ازگرمکن آب شور تا چگالنده درانتهاي سرد دستگاه است.

 

درس?ستمهاي MSF چندگذر،50 تا75درصد آبشور غل?ظ شده ازآخر?ن مرحله به آب تغذ?ه ورودي مخلوط م?شود و به واسطه ا?ن فرآ?ند باز?افت حرارت? افزا?ش و مقدار مواد ?زم براي تصف?ه مقدمات? کاهش م??ابد. متاسفانه ا?ن عمل به سبب افزا?ش غلضت نمک در چرخه آب شور،م?زان خوردگ? و تشک?ل رسوب را افزا?ش م? دهدوبه هم?ن دل?ل کنترل رسوب با?د با دقت ب?شتري صورت گ?رد. افزا?ش تعداد مراحل فرآ?ندMSFبازده کل? دربخش باز?افت حرارت را افزا?ش م? دهد والبته درآن صورت هز?نه سرما?هگذاري ن?زافزا?ش خواهد ?افت.درا?ن روش ازگرماي محسوس براي تول?دگرماي نهان تبخ?ردر هر بخش استفاده م?شود.فرآ?ند MSF ا?ن روزها مهمتر?ن نقش رادرتقط?رآب در?ا دارد،ول? اخ?راً فرآ?ند MED با اواپراتوري اسپري ف?لم نازك به جاي نوع لولههاي غوطهور به همراه کمپرسور حرارت? ?ا مکان?ک? بخار پ?شرفت چشمگ?ري ?افته است و باعث کاهش تشک?ل رسوب و بهبود عملکرد ترمود?نام?ک? شده است.