تعریف غرفه نمایشگاهی

غرفه سازي نمايشگاهي ابزار قدرتمندي است، زائيده برنامه ريزي دقيق شرکت کننده و ايده خلاق طراح که به منزله ويتريني است براي نمايش انواع فعاليتها و تکنيک هاي فروش به کلامي ديگر، غرفه نمايشگاهي يک تصوير چند بعدي از پيام هاي بازاريابي و فروش است.

غرفه مجموعه اي از سازه هاي فيزيکي نيست بلکه واسطه بازاريابي يکپارچه ايست که از ويژگي هاي فيزيکي خود براي ايجاد فرصتهاي فروش محصولات و خدمات استفاده ميکند. غرفه تصوير روشني از شرکت کننده است براي دامنه وسيعي از مخاطبان!
ماندگاري غرفه در اذهان بازديدکنندگان به تنهايي معياري باارزش براي تعيين موفقيت غرفه است. در نتيجه بسياري از شرکتها به دنبال افزودن تعداد بازديدکنندگاني هستند که غرفه آنها را به خاطر بسپارند. تعداد بازديدکنندگاني که غرفه را مي بينند و بعد از نمايشگاه نام شرکت، محصولاتش يا هر دو را به خاطر مي سپارند، ماندگاري در ذهن را اندازه گيري مي کند.
ماندگاري در ذهن تا آنجا ارزشمند است که تاثير غرفه را از دامنه نمايشگاه فراتر مي برد. اين امر به نوبه خود در تاثير بر تصميم گيري براي خريد کمک مي کند و آگاهي از محصول و شرکت را در مدتي طولاني تر موجب مي شود.