راهکارهای خروج بحران از صنعت نمایشگاه

الف ) اقدامات در سطح اقتصاد كلان
اتخاذ تصميمات موثر بر اساس اطلاعات صحيح در جهت كاهش خسارات و كنترل سريع بحران با توجه به محدوديت زمان تصميم گيري به منظورحفظ منافع مخاطبان و مشتريان از طريق ايجاد ثبات و اطمينان در بازار كه اين امر با اتخاذ سياستهاي پولي و مالي مناسب با در نظز گرفتن ساير پارامترها منجمله عوامل فرهنگي، سياسي و اجتماعي امكان پذير خواهد بود سياستها بايد با نگاه به توليد و افزايش بهره وري و كاهش بهاي تمام شده و حفظ ارزش پول ملي صورت پذيرد هرچند كاهش ارزش پول ملي ميتواند به افزايش صادرات كمك نمايد اما با توجه به وابستگي سيستم توليد به مواد و تجهيزات از خارج از كشور ايجادنقطه تعادل در قيمت ارز ميتواند صادرات و توليد را حمايت نمايد . كليه اقدامات در گرو ثبات در بازار خواهد بود تاتوليد كننده اطمينان يابد امكان توليد ورقابت را دارد. غرفه سازی نمایشگاهی

ب) اقدامات لازم در صنعت نمايشگاهي
1- اقدامات لازم توسط سايت داران
سايت داران بايد مقداري از بار ركود اقتصادي را متقبل شوند ازجمله كاهش هزينه هاي مشاركت درنمايشگاه و هزينه غرفه داران ،هزينه تبليغات درنمايشگاه،هزينه و تعرفه هاي جرثقيل، ليفتراك و....
اعتماد و اطمينان دادن به مشاركت كنندگان به مشاركت در نمايشگاه در زمان بحران به منزله بهترين ابزار بازاريابي
اعمال سيستم قيمت گذاري متناسب با شرايط به وجود آمده
اعلام سياستهاي تشويقي جهت حضور در نمايشگاه
افزايش دامنه سود برگزار كنندگان
ارائه يارانه تبليغاتي به برگزار كنندگان
افزايش ارتباط با كارگزاران در خارج ازايران
توجه به برگزاري نمايشگاهها در خارج از سايتهاي نمايشگاهي
2- اقدامات لازم توسط برگزار كنندگان
ايجاد مشوق هاي لازم منجمله
كاهش هزينه خدمات
تخفيف براي پرداختهاي زود هنگام
تهيه پكيج هاي تشويقي براي بازديد كنندگان
تسهيل شرايط پرداخت
ارائه خدمات با كيفيت بهتر و قيمت ارزانتر
ايجاد نوآوري و خلاقيت در برگزاري
ارتباط بيشتر با مشتري
بررسي هنجارها ونيازهاي مشتريان
ضمنا كاهش هزينه هايي كه به كيفيت كار را دچار خدشه نمايد
كاهش هزينه هاي اداري
كاهش هزينه هاي برون سپاري
كاهش هزينه هاي جانبي نمايشگاه
كاهش هزينه هاي تبليغات

سئوال ديگر اين است كه باتوجه به شرايط كنوني آيا حضور در نمايشگاه ميتواند به بهبود وضعيت شركتها منجر شود ؟
به طور خلاصه ميتوان دلايل ذيل را جهت حضور شركتها را در نمايشگاه در زمان بحران اقتصادي برشمرد
عدم جضور در نمايشگاه اين سئوال را به وجود مياورد كه آيا شركت فعاليت تجاري دارد ياخير
كاهش حضور در نمايشگاه در يك دوره براي فروش آينده مخاطره آميز است
نمايشگاهها با ثبات تر از ساير رسانه ها هستند
در زمان ركود بازديد كنندگان متخصص و تصميم گير بيشتر از نمايشگاه بازديد مينمايند
نمايشگاهها مقرون به صرفه ترين ابزار فروش و بازاريابي هستند و درنمايشگاه ميتوان به حفظ برند كمك نمود
كسب سهم بيشنر از بازار
حفظ تماس با مشتري