وضعیت ایمنی در دیزل ژنراتور

 

یک یا چند دیزل ژنراتور که بدون اتصال به شبکه الکتریکی (برق) کارمی کنند، در وضعیت ایمنی می باشند. چند ژنراتور موازی دارای راندمان بهتر و بیشتری در ظرفیت بار هرقسمت می باشد. یک دستگاه برقی در وضعیت مناسب بعنوان منبع انرژی ( برق) اولیه یک منطقه دور افتاده اغلب، حداقل سه دیزل ژنراتور نیاز دارند که دو تا از آنها برای عبور بار مورد نیاز قلمداد می شوند. مجموعه هایی از ژنراتورها تا بیست عدد هم غیر عادی نمی باشند.

 

ژنراتورها را می توان ازطریق تقارن ( هم زمان سازی، انطباق) از لحاظ الکتریکی به هم متصل کرد. تقارن یعنی قبل از اتصال ژنراتور به یک شبکه جریان ( ریل هادی)، ولتاژ، فرکانس (بسامد) و فازها را به هم وصل کردن. اگر نتوان قبل از اتصال ژنراتور به شبکه جریان، تقارن را انجام داد، باعث می شود مدار کوتاه با جریان زیاد یا استهلاک در ژنراتور و چرخ دنده اش می شود. فرآیند تقارن را می توان با قطعه مجزا تقارن خود به خود به صورت اتوماتیکی انجام داد. تقارن خود به خود، ولتاژ، فرکانس و فاز را از ژنراتور و ولتاژ شبکه جریان تشخیص می دهد و این کاردر ضمن تنظیم سرعت از طریق رگلاتور موتور یا قطعه مجزا کنترل موتور، انجام می شود.

 

 

تولید کنندگان ویژه DSE ،ComAP ،GAC و ورود دارد و هیزمن کسانی که در بازار تسلط دارنده می باشند بار را می توانند در میان ژنراتورهای روشن موازی از طریق تقسیم بار، تقسیم نمود. تقسیم بار را می توان با استفاده ازکنترل کاهش سرعت که با فرکانس ژنراتور کنترل می شود، انجام داد، درحالیکه فرکانس ژنراتور، سوخت موتور را برای تغییر مکان بار به منبع انرژی باقیمانده و خارج از آن کنترل می کند، این تقسیم بار انجام می شود .

دیزل ژنراتور ،هنگامی که تأمین سوخت سیستم سوخت افزایش می یابد، باربیشتری می گیرد، درحالیکه هنگامی که تأمین سوخت کاهش یابد، بارافزایش می یابد. پشتیبانی از شبکه های اصلی دیزل ژنراتور علاوه بر اینکه دارای نقش مطرحی به عنوان منبع برق( نیرو) درحین قطع برق می باشند، به طورمعمول ازشبکه های برق درسراسر دنیا به دو روش مجزا محافظت می کنند: ذخیره حداکثر حداکثر تقاضا در بیشتر نواحی برای استفاده از دیزل ها برای کار در زمانی است که حداکثر تقاضا وجود دارد.

 

 

 

 

 

در اروپا، در روزهای زمستانی حدود ساعت ۳ بعدازظهر در زمان نوشیدنی چایی، در آمریکا در تابستان برای تأمین بار تهویه های هوا .

محافظ شبکه دیزل ژنراتورهای پشتیبان درمواقع ضروری همچون دیزل ژنراتورهایی که در بیمارستان ها و برای آبیاری گیاهان استفاده می شوند، دارای کارکرد ثانوی هستند و به طور وسیعی درآمریکا و انگلستان برای حفاظت شبکه های ملی مربوط به دلایل مختلف استفاده می شوند.

برای مثال درانگلستان،بعضی دیزل های Gwe5% به طورمعمولی برای حفاظت شبکه ملی که حداکثر بارآنها GW60(گیگاوات) است، استفاده می شود. این دستگاه ها از اندازه دارای ۲۰۰کیلوولت تا ۲میلیون وات را دارا می باشند. معمولا هنگام کاهش شدید دستگاه بزرگ و لارج ۶۶۰میلیون واتی یا صعود غیرمنتظره و ناگهانی درتقاضای برق که ذخیره موجود را از بین می برد، ازاین دستگاه ها استفاده می شود. این امر برای هردو طرف بسیارسودمند می باشد. دیزل قبلا به دلیل دیگری خریداری شده، اما برای اینکه قابل اطمینان باشد باید کاملا ازلحاظ بار امتحان شود.

موازی کردن شبکه یک راه مناسب برای این امر می باشد. دراین روش، شبکه ملی انگلستان می تواند حدودGw 2 ازدستگاهی که به حالت موازی روشن است را به سرعت دو دقیقه درهمان مورد، تقاضا کند.

این خیلی سریعتراست از یک ایستگاه برق با پایه بارکه ۱۲ساعت سریعتر ازیک توربین گازی است و چند دقیقه هم طول می کشد. درحالی که دیزل ها درشرایط سوختی خیلی گران هستند، دراین ماموریت تنها چند صد ساعت درسال مورد استفاده قرارمی گیرند و قابلیت استفاده و میزان دسترسی آنها از نیاز به ایستگاه برق با پایه بارو بازدهی کم در بار هر قسمت به طور مداوم جلوگیری می کند. سوخت دیزل، سوختی است که در آزمایش و تست مورد استفاده قرار می گیرد .

 

 

 

 

 

یک سیستم مشابه که در فرانسه کارمی کند و به عنوان Egp شناخته می شود که قیمت شبکه در بعضی زمانها حداقل Gw 5 از دیزل ژنراتورها را برای اینکه در دسترس باشند تجهیز می کند. دراین مورد، عملکرد اولیه دیزل ها این است که برق ( نیرو) را درشبکه تأمین کند (تغذیه کند) در حین عملکرد در حالت تقارن با شبکه الکتریکی، دستگاه های برقی با ۵ درصد کنترل کاهش سرعت کنترل می شوند. به این معنی که سرعت بار کامل صددرصد است و سرعت بدون بار ۱۰۵درصد است. این امر برای عملکرد ثابت شبکه بدون نوسان سرعت و افت دستگاه های برقی لازم می باشد.

به طورمعمولی، تغییرات درسرعت کم و جزیی است، تنظیم در برونداد ( انرژی خروجی) با افزایش آرام خمیدگی ( منحنی ) و افزایش فشار فنر بر رگلاتور گریز از مرکزمی باشد.

به طور کلی این یک سیستم اساسی است که برای همه دستگاه های برقی مورد نیاز می باشد زیرا دستگاه های جدیدتر و قدیمی تر باید با پاسخ به تغییرات لحظه ای درفرکانس( سابد) بدون وابستگی به منطقه خارجی، سازگار باشد.

 

 

 

 

نویسنده : استافورد جان


برای خرید دیزل ژنراتور و کسب اطلاعات بیشتر به سایت آبا دیزل مراجعه کنید

 

 

لینک های مهم