اجزاء تاورکرین ها

تاور کرين يا جرثقيل برجي جز لوازم ثابت و رايج در مکان هاي ساختمان سازي بزرگ است. آنها اغلب اجسام را صدها متر بالا مي برند و مي توانند به فاصله دوري انتقال دهند. کاربر ساختماني از تاور کرين براي بلند کردن فولاد، بتون، ابزارهاي بزرگي مانند ژنراتورها و مشعل هاي استيلني و انواع مختلفي از مواد ساختماني ديگر استفاده مي کند.
موقعي که به يکي از اين جرثقيل ها نگاه مي کنيد، کاري که مي توانند انجام دهند به نظرغيرممکن مي آيد. چرا واژگون نمي شوند؟ چگونه مي توانند اين بومهاي بلند اجسام سنگين را بلند کنند؟ اگر دوست داريد بدانيد که اين تاورکرين ها چگونه کار مي کنند اين مقاله مناسب شماست. در اين مقاله مي توانيد پاسخ پرسش هاي خود و حتي بيشتر از آن را بيابيد.
تاورکرين

بخش هاي مختلف تاور کرين
قطعات تاور کرين
همه تاور کرين ها داراي قطعات پايه اي يکساني هستند:
پايه آن لايه بتوني بزرگي است که دکل به آن پيچ شده است تا آن را پشتيباني کند.
پايه به دکل ( يا برج) متصل شده است که ارتفاع تاور کرين را مشخص مي کند.
دکل از بالا به واحد slewing متصل شده است که آن ياد قسمت داراي موتور و چرخدنده است که به جرثقيل اجازه مي دهد تا بچرخد:

واحد slewing سه قسمت دارد:
يک بازوي افقي بلند يا بازوي کار است که بخشي از جرثقيل است که بار را حمل مي کند. ترولي در طول بازو حرکت مي کند و بار را به سمت مرکز جرثقيل يا بيرون از آن منتقل مي کند.
بازوي ماشيني افقي کوتاه تر که موتورهاي جرثقيلي و الکترونيک و همچنين وزنه هاي بزرگ بتوني متعادل کننده دارند.
کابين کاربر:
بازوي ماشيني شامل موتوري است که بار را بلند مي کند و کنترل الکترونيکي انجام مي دهد تا آن را حرکت دهد و کابلي دارد که:
موتورهايي که واحد slewing را حر کت مي دهند در بالاي چرخدنده بزرگ قرار گرفته اند.
پس هم اکنون پي برديد که چگونه اين تجهيزات بار را بلند مي کنند.